Stadgar

Stadgar    

Stadgar för Östergötlands läns nykterhetsförbund
Antagna vid ÖLN:s årsmöte 24 april 2003
Ändrade i § 9, § 12 och § 13, vid årsmötet 26 april 2010 samt reviderade
vid årsmötet 26 april 2011, ändrade i § 10 vid årsmötet 11 april 2018 och senast vid årsmötet 20 april 2022

§ 1 Ändamål
Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) har till uppgift
att utgöra ett sammanhållande och övergripande organ för de sammanslutningar
      som har som huvuduppgift eller vid sidan av andra uppgifter   
      att arbeta för ett fortlöpande minskat bruk av alkohol och andra droger i hela
      befolkningen.  
att påverka politiker i kommuner, region och riksdag att främja folkhälsa
och social utveckling genom insatser för minskat bruk av alkohol och andra droger
att stimulera till lokala
      samarbeten i länets kommuner
att samverka med myndigheter, region, kommuner,
       och frivilligorganisationer samt
att genom opinions- och upplysningsmöten, kurser, konferenser och
      samverkan med skolor verka för en drogfri livsstil.

§ 2 Organisation
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar i Östergötlands län. Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.
Förbundet skall vara anslutet till Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)

§ 3 Medlemskap

 A. Förbundet består av distriktsorganisationer av ideella eller religiösa föreningar, lokala samarbetsgrupper
,  nykterhetsförbund  och andra sammanslutningar som inom länets kommuner arbetar för drogfrihet. Medlemskap beviljas av årsmötet men kan undantagsvis beviljas av styrelsen.

B. Organisation som på annat sätt än som medlemsorganisation vill stödja förbundets verksamhet eller samverka, kan anslutas som observatör. Observatörsmedlemskap beviljas av styrelsen
C. Individuellt medlemskap förekommer inte.

§ 4 Representation
Ansluten organisation, dock ej observatörsmedlem, äger att till förbundets årsmöte, utse ett ombud för varje i organisationen påbörjat tusental medlemmar, dock minst två och högst fem ombud. Om organisationen har större geografisk utbredning, utgör endast de som är medlemmar i avdelningar inom länet ombudsunderlag.
Lokalt nykterhetsförbund utser två ombud och samarbetskommitté ett ombud.
Ombud skall vara nykterist.

§ 5 Årsavgift
Årsavgiften till förbundet fastställs av årsmötet året före det år avgiften skall avse.  Årsavgiften skall inbetalas till förbundet före mars månads utgång för det år avgiften avser.
Medlemsorganisation som ej betalar inom föreskriven tid förlorar sin representationsrätt intill dess avgiften betalas. Om betalning uteblir inom föreskriven tid tre år i rad upphör medlemskapet. Innan uteslutning sker ska medlemsorganisation tillfrågas om anledning till utebliven avgift.
Observatörsmedlem betalar samma årsavgift som mindre nykterhetsförbund.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under april månad varje år på plats som styrelsen bestämmer. Datum för årsmötet bestäms av föregående årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och ske minst fyra veckor före årsmötet.
Motion eller fråga som medlemsorganisation önskar behandlad vid årsmötet, skall vara inlämnad till styrelsen minst sex veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
– Fastställande av röstlängd
– Beslut om huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat.
– Val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet.
– Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och
   revisorernas berättelse.
–  Fastställande av resultat- och balansräkning.
–  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
– Behandling av förslag från styrelsen eller revisor liksom motion eller fråga   
   från medlemsorganisation som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.
   Motion eller sådan fråga skall beredas av styrelsen.
– Beslut om riktlinjer för förbundets verksamhet inklusive budget.
– Beslut om årsavgifter
– Beslut om arvoden och traktamenten samt ersättningar
– Val av ordförande
– Val av övriga ledamöter samt ersättare.

–  Val av två revisorer samt en ersättare.
–   Val av valberedning och sammankallande.
– Beslut om datum för nästa årsmöte.

Årsmötet kan besluta om att ta upp även andra frågor om minst två tredjedelar av de röstberättigade ombuden biträder beslutet.
Presidiet har möjlighet att bevilja annan person än ombud yttranderätt vid årsmötet.
Vid årsmötet förs protokoll som ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna inom sex veckor efter att årsmötet hållits.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller då minst en tredjedel av förbundets medlemsorganisationer begär detta. Även revisor kan begära extra årsmöte.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen.
Kallelse till extra årsmöte skall vara skriftlig och utsändas minst två veckor före årsmötet.

§ 8 Rösträtt vid årsmöte
Vid årsmötet äger varje ombud samt styrelseledamot förslags- och rösträtt med en röst vardera. Styrelseledamot äger ej rösträtt i frågor som rör egen förvaltning. Frågor avgörs med enkel majoritet med undantag för ärenden som anges i §§ 14 och 15. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av förbundets ordförande, utom vid personval, då lottning avgör.
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

§ 9 Styrelse
Förbundets verksamhet leds av en styrelse som väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Mandatets längd för enskilda ledamöter beslutar årsmötet om samt om de ska väljas växelvis.
Styrelsen skall bestå av en ordförande, minst fyra ledamöter samt minst tre ersättare. Utav dessa utser Region Östergötland en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen.
Ordföranden väljs för ett år av årsmötet.  I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. Styrelsen kan också utse arbetsgrupper.
Anställd i medlemsorganisation liksom anställd i ÖLN är ej valbar till styrelsen.
Styrelseledamot skall vara nykterist.

§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har att verkställa årsmötets beslut samt att planera och leda verksamheten med i § 1 angiven målsättning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så begär.
Styrelsen skall till årsmötet lämna årsredogörelse över verksamhet och ekonomi. Denna skall finnas tillgänglig minst två veckor före årsmötet tillsammans med inkomna motioner.
Styrelsen skall kalla medlemsorganisationerna till samrådsmöte under hösten.
Styrelsen anställer och ansvarar för förbundets personal.

§ 11 Firmateckning, Räkenskaper och Förvaltning
Förbundets firma tecknas av de personer som styrelsen bestämmer dock minst två i förening.
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på minst två personer för förberedande av
stadgeenliga val vid nästa årsmöte.

§ 13 Revision
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas på två år växelvis av årsmötet för tiden intill slutet av nästkommande årsmöte.
En revisorsersättare väljs på ett år.

§ 14 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmötet om minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås räcker enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten som skall hållas med minst tre månaders mellanrum.

§ 15 Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För sådant besluts giltighet fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med två tredjedels majoritet.
Befintliga tillgångar skall återgå till de i förbundet anslutna medlemsorganisationerna enligt samma fördelningsgrund som ombudsvalet till årsmötet.