Stadgar

Stadgar för Östergötlands läns nykterhetsförbund
Antagna vid ÖLN:s årsmöte 24 april 2003
Ändrade i § 9, § 12 och § 13, vid årsmötet 26 april 2010
Antagna i denna form vid årsmötet 26 april 2011
Ändrade i § 10 vid årsmötet 11 april  2018.

§ 1 Ändamål
Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) har till uppgift:
att utgöra ett sammanhållande och övergripande organ för de sammanslutningar som uteslutande eller vid sidan av andra uppgifter arbetar för ökad folknykterhet;
att vid kommunala och andra val söka befrämja dessa intressen;
att medverka vid bildande och upprätthållande av lokala samarbetskommittéer/
nykterhetsförbund och liknande sammanslutningar i länet.
att samverka med externa myndigheter/grupper i länet såsom t.ex. länsstyrelse,
landsting, försäkringskassa, regionförbund, polisen och andra myndigheter och frivilligorganisationer samt
att genom opinions- och upplysningsmöten, kurser, konferenser och skolundervisning verka för en drogfri livsstil.

§ 2 Organisation
Förbundets arbetsområde omfattar Östergötlands län.
Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.
Förbundet skall vara anslutet till Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3 Medlemskap
A./ Förbundet består av inom länets kommuner verkande lokala samarbetskommittéer nykterhetsförbund och distriktsorganisationer av ideella eller religiösa föreningar och andra sammanslutningar som arbetar för drogfrihet. Medlemskap beslutas av årsmötet.
B./ Organisation som på annat sätt än som medlemsorganisation, vill stödja förbundets verksamhet, kan anslutas som observatörsmedlem. Observatörsmedlemsskap beslutas av styrelsen

§ 4 Representation
Ansluten organisation, dock ej observatörsmedlem, äger att till förbundets årsmöte, utse ett ombud för varje i organisationen påbörjat tusental medlemmar, dock minst två och högst fem ombud.
Lokalt nykterhetsförbund utser två ombud och samarbetskommitté ett ombud.
Ombud skall vara nykterist.

§ 5 Årsavgift
Årsavgiften till förbundet fastställs av årsmötet året före det år avgiften skall avse.
Den skall inbetalas till förbundet före mars månads utgång för det år avgiften avser.
Medlemsorganisation som ej betalar inom stadgad tid förlorar sin representationsrätt.
Observatörsmedlem betalar samma årsavgift som mindre nykterhetsförbund.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under april månad varje år på plats som styrelsen bestämmer.
Datum för årsmötet bestäms av föregående årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och ske minst fyra veckor före årsmötet.
Motion eller fråga som medlemsorganisation önskar behandlad vid årsmötet, skall vara inlämnad till styrelsen minst sex veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
– Fastställande av röstlängd
– Beslut om att årsmötet är stadgeenligt kallat.
– Val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet.
– Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse.
– Behandling av förslag från styrelsen eller revisor och motion eller fråga från medlemsorganisation som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
– Beslut om riktlinjer för förbundets verksamhet inklusive budget.
– Beslut om årsavgifter
– Beslut om arvoden och traktamenten
– Val av ordförande
– Val av övriga ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning
– Övriga val
– Beslut om datum för nästa årsmöte.
Årsmötet kan besluta om att ta upp även andra frågor om minst två tredjedelar av de röstberättigade ombuden biträder beslutet.
Vid årsmötet förs protokoll som utsänds till medlemsorganisationerna.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller då minst en tredjedel av förbundets medlemsorganisationer begär detta. Även revisor kan begära extra årsmöte.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen
Kallelse till extra årsmöte skall vara skriftlig och utsändas minst två veckor före årsmötet.

§ 8 Rösträtt vid årsmöte
Vid omröstning äger varje ombud samt styrelseledamot en röst vardera. Frågor avgörs med enkel majoritet med undantag för ärenden som anges i §§ 15 och 16. Vid lika röste-
tal gäller den mening som biträds av ordföranden, utom vid personval, då lottning avgör.
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

§ 9 Styrelsen skall kalla till samrådsmöte under hösten.

§ 10 Förbundets verksamhet leds av en styrelse som väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte, viss del av styrelsen kan dock väljas för två år.
Styrelsen skall bestå av 1 ordförande, minst 5 ledamöter och minst 3 ersättare. Utav dessa utser Region Östergötland en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen.
Ordföranden väljs för ett år av årsmötet men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.
Anställd i medlemsorganisation liksom anställd i ÖLN är ej valbar till styrelsen.
Styrelsemedlem skall vara nykterist.

§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har att verkställa årsmötets beslut samt att planera och leda verksamheten med i § 1 angiven målsättning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så begär.
Styrelsen skall till årsmötet lämna årsredogörelse. Denna skall finnas tillgänglig minst två veckor före årsmötet tillsammans med inkomna motioner.
Styrelsen anställer och ansvarar för förbundets personal.

§ 12 Räkenskaper och förvaltning
Förbundets firma tecknas av de personer som styrelsen bestämmer.
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 13 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på minst två personer för förberedande av
stadgeenliga val vid nästa årsmöte.

§ 14 Revision
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas på två
år växelvis av årsmötet för tiden intill slutet av nästkommande årsmöte.
En revisorsersättare väljs på ett år.

§ 15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmötet om minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås räcker enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten som skall hållas med minst tre månaders mellanrum.

§ 16 Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För sådant besluts giltighet fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med två tredjedels majoritet.
Befintliga tillgångar skall återgå till de i förbundet anslutna medlemsorganisationerna enligt samma fördelningsgrund som ombudsvalet till årsmötet.